oie_transparent (23)

oie_transparent (25)

 

„Уаиър Трейд“ ЕООД изпълнява проект „Подобряване на производствения капацитет в „Уаиър Трейд“ ЕООД“, Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0252-C01/23.12.2015 г. по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност – Приоритетна ос Предприемачество и капацитет за растеж на МСП – процедура BG16RFOP002-2.001 Подобряване на производствения капацитет в МСП. Периодът на изпълнение е от 23.12.2015 г. до 23.03.2017 г.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е 630 950.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 441 665.00 лв. Приносът на ЕС е в размер на 375 415.25 лв., а националното съфинансиране е в размер на 66 249.75  лв.

 

Нашият проект проект се изпълнява в град Роман, област Враца. С реализирането му ще бъде закупено оборудване за заваряване на мрежи. Потребността от реализирането на проекта е свързана с ограничения асортимент от продукти, които се предлагат на клиентите, и високата себестойност на произвежданите мрежи. Общата цел на проекта е свързана с подобряване на производствения капацитет в предприятието, което ще е вследствие на внедрената в производствения процес машина. Очакваните резултати са свързани с разширяване на асортимента и клиентската мрежа, подобряване прецизността в производствения процес и намаляване на производствените разходи в предприятието. Целевата група е самият бенефициент и неговите служители, които са директно свързани с резултатите, които реализира предприятието. Основните дейности на проекта са две – разнообразяване на асортимента от предлагани продукти и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност, вследствие на внедреното ново оборудване.

 

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет в предприятие „Уаиър Трейд“ ЕООД чрез закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за заваряване на мрежи.

Специфичните цели са обособени, както следва:

  1. Намаляване на производствените разходи за единица продукция, посредством подобрената ресурсна ефикасност след въвеждане на новото оборудване;
  2. Подобряване на прецизността при изработка на мрежите, с което бракът ще бъде сведен до минимум;
  3. Разширяване на клиентската мрежа чрез реализиране на експорт, вследствие на увеличените производствени възможности на предприятието;
  4. Разнообразяване на асортимента от мрежи, които ще могат да се произвеждат в цеха.